EXIF meta oznake na fotografijah

Informacije na fotografijah, ki jih beležijo pametni telefoni ali DSLR fotaparati

Ste kdaj imeli težave s slikami, posnetimi na mobilni napravi v portretu, ki se prikazujejo v panorami v e-poštnih sporočilih, na vašem spletnem dnevniku ali v starejših oknih 7?
Ste kdaj razmišljali, ko delite fotografijo, z njo delite tudi meta podatke?
Skoraj vsi digitalni fotoaparati posnamejo in shranjujejo različne nastavitve fotoaparata, podatke o prizorih, datum / uro, ko je bila fotografija posneta itd., kot izmenljive podatke o slikovni datoteki (EXIF). Ti metapodatki se shranijo v slikovno datoteko in se pri kopiranju ali prenašanju fotografij v druge računalnike ne izgubijo ali izbrišejo.
Te informacije so resnično koristne pri razvrščanju ali ogledovanju digitalnih fotografij v galeriji fotografij ali podobnih programih.

Kaj so podatki EXIF?

Ko posnamete fotografijo s fotoaparatom, slika ni edina stvar, ki je zabeležena. Ostali podatki, kot so datum, čas, model fotoaparata in številne druge nastavitve fotoaparata, so tudi posneti in shranjeni v slikovni datoteki.
Nastavitve, kot so hitrost zaklopa, zaslonka, hitrost ISO, ravnovesje beline, žariščna razdalja, lokacija (če ima vaš fotoaparat GPS), in celo tip objektiva (če uporabljate DSLR), se posnamejo in shranijo, ko posnamete fotografijo, vendar so skriti v slikovni datoteki. Vidite jih lahko s nameskimi programi, če si to namenoma želite.
Medtem ko lahko za pregledovanje EXIF podatkov namestite posebne aplikacije drugih ponudnikov, vam lahko Windows in MacOS omogočita pregled v osnovne podatke, ki jih iščete.

Kako pogledati EXIF podatke?

EXIF podatki o fotografiji vsebujejo tone informacij o nastavitvi fotoaparata in morebiti, kjer je bila posneta slika (GPS koordinate). To pomeni, da če delite fotografijie, delite tudi vse te podrobnosti, ki jih lahko drugi vidijo.
Vsakič, ko posnamete fotografijo s svojim digitalnim fotoaparatom ali telefonom, je v pomnilnik naprave zapisana datoteka (običajno JPEG). Poleg vseh bitov, o dejanski sliki, beleži precejšnjo količino dodatnih metapodatkov. To lahko vključuje datum, čas, nastavitve fotoaparata in morebitne podatke o avtorskih pravicah. Dodate lahko tudi dodatne metapodatke EXIF, na primer prek programske opreme za obdelavo fotografij.

Digitalni fotoaparati nimajo procesne moči za samodejno vrtenje fotografij, ko jih posnamete v pokončnem načinu. Zato fotografije iz večine digitalnih fotoaparatov vsebujejo še informacije, potrebne za vrtenje fotografij. Če nameravate prenašati svoje fotografije v splet in jih deliti prek interneta, ali uporabljati na starejši programski opremi, je najsigurneje, da fotografijo programsko rotirate. Zato lahko uporabite storitev v gostovanju za obdelavo fotografij ali namenske programe, ki samodejno izbrišejo EXIF podatke iz vaših fotografij in če je potrebno rotirajo fotografijo.

EXIF lahko vidite in urejate tudi v raziskovalcu datotek MS Window 10 ( pogled podrobnosti, lastnostih slike)

Socialna omrežja in EXIF

Nekatera spletna mesta, kot je Flickr, obdržijo EXIF podatke. Test za socialna omrežja je na koncu bloga. Vedno je dobro, da preverite, ali vaša storitev obrne EXIF podatke pred nalaganjem ali pa jih morate sami izbrisati, da ste na varni strani. Večina družabnih omrežij, kot sta Facebook, Instagram in Twitter, odstranjuje vse te podatke s fotografij, ko jih naložite. Vendar, če vašo fotografijo delite z e-pošto ali storitvami za shranjevanje v oblaku, kot sta Google Drive ali Dropbox, so ti podatki še vedno prisotni na slikah. Za zaščito vaše zasebnosti je najbolje odstraniti EXIF podatke iz slik.

Na vašem pametnem telefonu si lahko ogledate EXIF podatke. Na galaksy 8 v Google Photo boste na dnu zaslona videli 4 možnosti: skupno rabo, urejanje, brisanje in informacije, izberite i (nfo) in videli boste osnovne EXIF podatke, prikazane v lepo berljivi obliki.

Rezultati testa Kaspersky

test Kaspersky preizkusa se nanaša na politiko zasebnosti družabnih omrežij in EXIF podatkov pri nalaganju.

• Facebook, Twitter in VK.com izbrišejo metapodatke;
• Google+ ne izbriše metapodatkov;
• Instagram izbriše metapodatke;
• Flickr, Google Foto in Tumblr ne izbrišejo metapodatkov;
• eBay in Craigslist izbrišeta metapodatke.

Rešitve

Starejša rešitev je vrtenje fotografije z enim od nameskih Windows programov, kot je JPEG Autorotate . Je hiter, preprost in brezplačen. Ta majhna aplikacija uporablja EXIF informacije, da samodejno zavrti fotografijo, da se povsod pokaže enako. Po instalaciji se to izvrši z 2 klikoma avtomatično.

Boljša rešitev  je namestitev novih Windows 10 , ki avtomatsko rotirajo fotografijo glede na metapodatke EXIF.

EXIF mata tags on photos

EXIF info on photos taken by phone or DSLR camera

Ever had the problem of pictures taken on your mobile device in portrait showing up in landscape in emails, on your blog or on your old windows 7?
Ever think when share a picture you share a meta data too?
Almost all digital cameras record and store various camera settings, scene information, date/time the photo was taken etc as Exchangeable Image File Format (EXIF) data. This metadata is stored within the image file and won’t get lost or overwritten when copying or transferring your photos to other computers.
This information can be really useful when it comes to sorting or viewing your digital photos in any photo gallery.

What Is EXIF Data?

When you take a photo with your camera, the image itself isn’t the only thing that’s recorded. Other information like the date, time, camera model, and a host of other camera settings are also captured and stored within the image file.
Settings like shutter speed, aperture, ISO speed, white balance, focal length, location (if your camera has GPS), and even the lens type (if you’re using a DSLR) are all recorded and stored when the photo is taken, but they’re kept hidden away unless you purposely want to look at it.
While you can install special third-party apps for viewing EXIF data, Windows and macOS can give you a basic overview and provide the necessary information that you’re looking for. Here’s how to make it happen.

A photo’s EXIF data contains a ton of information about your camera, and potentially where the picture was taken (GPS coordinates). That means, if you’re sharing images, there’s a lot of details others can glean from them.
Every time you take a picture with your digital camera or phone, a file (typically a JPEG) is written to your device’s storage. In addition to all the bits dedicated to the actual picture, it records a considerable amount of supplemental metadata as well. This can include date, time, camera settings, and possible copyright information. You can also add further metadata to EXIF, such as through photo processing software.

Digital cameras has no process power to auto rotate photos when taken it portrait mode. So photos from most digital cameras already contain the information needed to rotate photos the right way up. If you plan on uploading your photos to the web and sharing them over the internet anyway, you can use an image-hosting service or small programs , which will automatically wipe EXIF data from your photos when you upload them. Other sites like Flickr will keep EXIF data attached. It’s always a good idea to check if your service wipes EXIF data before uploading—or wipe it yourself to be on the safe side. Most social networks such as Facebook, Instagram, and Twitter remove all of this data from photos when you upload them. However, when your photo is shared via email or cloud storage services such as Google Drive or Dropbox, this data is still present on pictures. To protect your privacy, it’s best to remove EXIF data from images.

You can see EXIF data on your smart phone. On Galaxy 8 at the bottom on the screen of Google photo the you’ll see 4 options: share, edit, delete and info, Select i(nfo) and you will see basic EXIF data displayed in nice readable format.

You can see and edit EXIF in MS Window 10 file explorer , details view , picture properties

The solution is to rotate a photo is small Windows program like JPEG Autorotate (https://savolai.net/software/JPEG-EXIF_autorotate). It’s quick, it’s simple, it’s free.This little app uses that information to automatically make sure your photos show up correctly everywhere. No need to do this by hand anymore.
Other sollution is to install newer Windows 10, that not ignore EXIF metadata.
Results of Kaspersky(https://www.kaspersky.com/blog/exif-privacy/13356/) experiment regards Privacy policy of social networks and the EXIF data upon upload :
• Facebook, Twitter, and VK.com delete metadata;
• Google+ does not delete metadata;
• Instagram deletes metadata;
• Flickr, Google Photo, and Tumblr do not delete metadata;
• eBay and Craigslist delete metadata.